1. KLG Sp. z o.o.
  2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest „KLG” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 37 (KRS nr 0000219453), 85-871 Bydgoszcz, tel. kontaktowy 52 363 96 00, adres e-mail: office@klg.pl;
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie przez administratora w celu wykonania umowy, podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu egzekwowania należności wynikających z umowy, ponadto w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia księgowości, uzyskania finansowania i prowadzenia inwestycji, zawierania umów ubezpieczeniowych oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora;
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ww. Rozporządzenia w zakresie wykonania i zawarcia umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ww. Rozporządzenia jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (tj. egzekwowanie należności wynikających z zawartej umowy);
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą biuro księgowo – rachunkowe, kancelaria prawna, podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w tym handlowcy, przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy, a także organy publiczne, faktorzy, leasingodawcy, banki oraz ubezpieczyciele;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w przypadku, gdy dane są przetwarzane oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z zawartymi umowami);
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi zawarcie bądź wykonanie umowy.